Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akceptanta

I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Football Trial z siedzibą w Kielcach przy ul. Daleka 3/15 w Kielcach, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kielce, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515693, numer NIP 6572914655 oraz REGON

Dane kontaktowe Administratora:

Adres: Stowarzyszenie Football Trial, ul. Daleka 3/15, Kielce , Polska
Email: kontakt@keepermania.pl

II. Inspektor Ochrony Danych.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email kontakt@keepermania.pl

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś Stroną, przede wszystkim w celu:
  -umożliwienia świadczenie usługi drogą elektroniczną,
  -zrealizowania transakcji, w tym płatności za zakupione produkty w naszym Sklepie oraz dostarczenia ich do Ciebie,
  -zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami (w tym obsługa i rozwiązywanie problemów technicznych),
  -realizowania reklamacji bądź innych Twoich zgłoszeń kierowanych do Biura Obsługi Klienta drogą elektroniczną, bądź telefoniczną, kontaktowania się z Tobą, m.in. w celach związanych ze świadczonymi usługami,
 2. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawa dla celów podatkowych i rachunkowych,
 3. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe bo mamy prawnie uzasadniony interes, którym jest:
  -zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowania i przestrzegania zasad wewnętrznych Stowarzyszenia oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
  -kontaktowanie się z Tobą poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon, w tym także w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, na które wyraziłeś zgodę, a także obsługi Twoich próśb przekazywanych do nas przez telefon lub drogą elektroniczną, także gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
  -monitorowanie Twojej aktywności w Sklepie w celu przeprowadzania badań i analiz (także pod kątem funkcjonalności Sklepu), poprawy działania usług oraz oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
  -prowadzenie dla Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług z oferty Sklepu,
  -organizowanie programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
  -zapewnienie obsługi usług płatniczych, pocztowych lub kurierskich,
  -przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności, w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  -prowadzenie analiz statystycznych,
  -windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych itp.;
  -jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, przesyłania informacji handlowych, informacji o ofertach oraz wydarzeniach, w których możesz wziąć udział,
  zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 4. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe aby zgromadzić dane na temat Twojej dotychczasowej kariery piłkarskiej (dotyczy to uczestników obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial)
 5. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe aby promować Twoją osobę w środowisku piłkarskim w celu wparcia Twojej kariery  (dotyczy to uczestników obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial)
 6. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe aby zagwarantować Ci ubezpieczenie podczas obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial
 7. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane wrażliwe aby móc zidentyfikować Twoje predyspozycje sportowe i je wspierać(dotyczy obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial)
 8. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Wysyłanie wiadomości e-mail, sms a także połączenie telefoniczne z informacją dotyczącą naszych usług i produktów oraz informacje handlowe dotyczące współpracy, które podjęliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, informacje o ich produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych.
 9. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza dane osobowe w celu wsparcia rozwoju kariery piłkarskiej uczestników Wydarzenia;
 10. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza dane osobowe w celu promocji umiejętności i osiągnięć piłkarskich uczestników Wydarzenia;
 11. Ponadto Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-10, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem.

 

Stowarzyszenie Football Trial przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

IV. Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

 1. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza przede wszystkim dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby i weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia – w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania, a także dane Twoich opiekunów prawnych (w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia – w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania)
 2. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza także takie dane (dotyczy to uczestników obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial, którzy brali udział lub będą brać w testach motorycznych) jak wzrost, waga, tkanka tłuszczowa, BMI, szybkość, przyspieszenie, moc kończyn dolnych, zwinność, koordynacja oraz inne.

V. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Przed odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Stowarzyszenie Football Trial ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Football Trial informuje o następujących kategoriach odbiorców:

 

 1. kluby piłkarskie, to jest podmioty zarejestrowane w PZPN jako Klub piłkarski,
 2. pośrednicy transakcyjni, to jest podmioty zarejestrowane w PZPN jako pośrednik transakcyjny,
 3. trenerzy, czyli osoby posiadające uprawnienia do trenowania zawodników piłki nożnej ,
 4. inne podmioty, które świadczą usługi na rynku piłkarskim,
 5. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Stowarzyszenie Football Trial;
 6. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Stowarzyszenie Football Trial, w tym usługi hostingowe;
 7. podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności Stowarzyszenie Football Trial;
 8. biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenie Football Trial;
 9. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Stowarzyszenie Football Trial informacji związanych z działalnością Stowarzyszenie Football Trial, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Stowarzyszenie Football Trial.

VI. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Stowarzyszenie Football Trial oświadcza, że Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Facebook, MailChimp oraz Instat Limited. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

VII. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

 1. przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
 2. dla celów marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody,
 3. w przypadku konkursów, programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których zechcesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia przyznanych nagród.

VIII. Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.

 1. Podanie danych o których mowa w punkcie III.1 jest wymogiem umownym, a także ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, Stowarzyszenie Football Tria; nie zawrze z Tobą Umowy. Natomiast w przypadku gdy Umowa została zawarta z zastrzeżeniem uzupełnienia tych danych po jej zawarciu – w razie braku ich uzupełnienia Umowa zostanie rozwiązana.

IX. Informacje o Twoich prawach.

 1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
   2. cofnąłeś zgodę (zgodnie z prawem o którym mowa w punkcie IX.7), na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.5) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.6);
   5. jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   6. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,Stowarzyszenie Football Trial może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy
    1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
    2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie IX.5. – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu
 5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w celach o których mowa w punktach III.2, III.3, III.5 i III.6.W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów o których mowa w punkcie III.2 i III.3
 6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.
 7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy (to jest w przypadkach o których mowa w punktach III.5 i III.1), oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym zgodnie z punktem X. na razie Stowarzyszenie Football Trial nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. Masz prawo do cofnięcia zgody o której mowa w punkcie III.5, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
 9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

XI. Przetwarzanie danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane

  1. Z zastrzeżeniem punktu III.7, Stowarzyszenie Football Trial nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

2 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym [art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.]

3 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.]