Regulamin Obozów Piłkarskich i bramkarskich

§ 1 WYDARZENIE I REGULAMIN

1. Organizatorem obozu (Zwanego dalej wydarzeniem) jest Stowarzyszenie Football Trial. 25-319 Kielce. Ul. Daleka 3/15. NIP: 6572914655. REGON: 260780574. KRS: 0000515693. (Zwane dalej organizatorem)

2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż nie będzie mógł korzystać z usług Stowarzyszenie Football Trial w przypadku nieprzyjęcia warunków Regulaminu Obozów.

3. W obozach mogą uczestniczyć zawodnicy w wieku 7-21 lat (zwani dalej Uczestnikami).

4. Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać Rodzic lub jego Opiekun prawny poprzez stronę internetową www.obozypilkarskie.pro lub www.keepermania.pl, Opiekun musi ponadto wypełnić i podpisać umowę https://obozypilkarskie.pro/dopobrania/umowa.pdf zeskanować i ją odesłać na umowy@footballtrial.pl oraz wypełnić kartę kwalifikacyjną https://obozypilkarskie.pro/dopobrania/kartakwalifikacyjna.pdf i zabrać ją ze sobą na obóz. Proszę nie wysyłać karty kwalifikacyjnej na e-mail.

5. Aktualna oferta cenowa obozów dostępna jest na stronie www.obozypilkarskie.pro lub www.keepermania.pl

6. Warunki rezerwacji obozu:

6.1. Rezerwacja na stronie www.obozypilkarskie.pro lub www.keepermania.pl (Proszę dodać obóz do koszyka, następnie kliknąć „Przejdź do kasy”, kolejnym krokiem jest  wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej i na koniec wystarczy kliknąć „Kupuję i płacę”. Po przejściu tej procedury miejsce na obóz jest zarezerwowane.)

6.2. Tylko u nas rezerwacja obozu bez zaliczki i darmowa rezygnacja z obozu. To idealne rozwiązanie dla rodziców i uczestników.

W przypadku rezerwacji miejsca na obóz gdy są państwo zdecydowani udziałem prosimy o standardową wpłatę zaliczki 800 zł lub 1899 w przypadku obozu w Szkocji w ciągu 5 dni roboczych od zarezerwowania miejsca. 

6.3. Całość za obóz odbywający się w Polsce powinna zostać opłacona najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem obozu. W przypadku obozu odbywającego się poza granicami Polski 60% wpłaty powinno być opłacone na `105 dni przed obozem a całość powinna być opłacona na 45 dni przed rozpoczęciem obozu.

6.4. Wpłaty dokonywane są na konto bankowe Organizatora wskazane w potwierdzeniu rezerwacji wysłanej na adres e-mail znajdujący się w zgłoszeniu.

6.5. W przypadku rezerwacji obozu w Polsce lub za granicą na 30 dni przed rozpoczęciem obozu lub później wpłata całej kwoty powinna być dokonana niezwłocznie, tj. maksymalnie w ciągu 5 (pięciu dni) od daty otrzymania przez Uczestnika i/lub rodzica/opiekuna prawnego potwierdzenia rezerwacji.

6.6. Faktura może zostać wystawiona na prośbę osoby zgłaszającej. Należy wysłać dane do faktury na e-mail kontakt@keepermania.pl lub biuro@obozypilkarskie.pro

6.7. Brak wpłaty w określonych powyżej terminach – z przyczyn leżących po stronie Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego bądź bez podania uzasadnionego powodu poprzez wiadomość e-mail na  kontakt@keepermania.pl lub biuro@obozypilkarskie.pro – powoduje wycofanie zgłoszenia Uczestnika bez prawa do zwrotu wpłaconej zaliczki.

6.8. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału Uczestnika w obozie organizowanym w Polsce – Rodzice/Opiekunowie prawni powinni przekazać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie emailem na adres kontakt@keepermania.pl lub biuro@obozypilkarskie.pro . W powyższej sytuacji Organizator dokona zwrotu uiszczonych już wpłat z zastrzeżeniem:

– rezygnacja do 30 dni przed data rozpoczęcia obozu – zwrot za potraceniem części zadatku w wysokości 300 zł/obóz lub zostawienie zaliczki na poczet kolejnego obozu

– rezygnacja na mniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia obozu – zwrot za potraceniem 600 zł na poczet zapłaty zarezerwowanego miejsca noclegowego wraz  z wyżywieniem oraz opłaty na ubezpieczenie lub zostawienie zaliczki na poczet kolejnego obozu i zwrot pozostałej części zapłaty za obóz

– rezygnacja na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu – zwrot za potraceniem 800 zł na poczet zapłaty zarezerwowanego miejsca noclegowego wraz  z wyżywieniem oraz opłaty na ubezpieczenie

6.9. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału Uczestnika w obozie organizowanym za granicą – Rodzice/Opiekunowie prawni powinni przekazać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie emailem na adres kontakt@keepermania.pl lub biuro@obozypilkarskie.pro . W powyższej sytuacji Organizator dokona zwrotu uiszczonych już wpłat z zastrzeżeniem:

– rezygnacja do 30 dni przed data rozpoczęcia obozu – zwrot za potraceniem 80% zadatku na obóz

– rezygnacja na mniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia obozu – brak możliwości zwrotu

6.10. Istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika znajdą na to miejsce innego Uczestnika spełniającego warunki określone w niniejszym regulaminie.

6.11. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacja warunków rezerwacji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania obozu Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym 100% dokonanych wpłat.

8. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych świadczeń przez Uczestnika np. w przypadku spóźnienia się na obóz, skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji przewidzianych na obozie.

9. W przypadku braku napłynięcia do Organizatora formularzy zgłoszeniowych Uczestników w ilości zapewniającej prawidłową i kompleksową realizację formuły obozu, Organizator zastrzega możliwość odwołania obozu w terminie 14 dni od daty jego planowanego rozpoczęcia, co równoznaczne jest z istnieniem po stronie Organizatora obowiązku zwrotu całości kwoty wpłaconej przez rodzica/opiekuna w terminie 30 dni od daty jego planowanego zakończenia.

10. Oświadczenie w tym przedmiocie dla swej skuteczności winno zostać złożone przez Organizatora drogą mailową na adres mailowy podany przez rodzica/opiekuna prawnego w formularzu zgłoszeniowym, którego podpisanie warunkuje uczestnictwo w obozie.

11. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu stacjonarnego, zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie w terminie trwania obozu. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje na trening.

12. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu. 14. Organizator podczas obozów zapewnia profesjonalną kadrę trenerska z uprawnieniami.

13. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę wychowawców i kierownika obozu z wymaganymi przez polskie prawo uprawnieniami.

14. Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.

15. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu przyjazdu na obóz i zgłoszenia się do kadry wychowawczej – do czasu odbioru Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych w miejscu zakwaterowania Uczestników obozu.

16. Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, przedmioty wartościowe, sprzęt RTV, sprzęt multimedialny Uczestnika oraz inne rzeczy osobiste Uczestnika. Istnieje możliwość pozostawienia kieszonkowego dla uczestnika w podpisanej kopercie w pokoju trenerów.

17. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialna za szkody i straty wyrządzone z winy Uczestnika.

18. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru Uczestnika z obozu.

19. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wcześniejszego przyjazdu dziecka na obóz.

20. Organizator zawiera ubezpieczenie dla Uczestników obozu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę ubezpieczenia 5.000 PLN.

21. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę Uczestnika Obozu oraz podpisany niniejszy regulamin najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu.

22. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawda podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie obozowej.

23. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika obozu. Organizator nie zwraca kosztów transportu.

24. Rodzic/Opiekun prawny dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu tożsamości, jeśli kierownik obozu lub wychowawca dziecka wyrażą takie życzenie. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inna osobę niż Rodzic/Opiekun prawny, wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego.

25. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

26. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają względem Organizatora, iż Uczestnik jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie obozu. W szczególności rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają, iż po stronie Uczestnika nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne dla uczestnictwa w zajęciach sportowych przewidzianych w toku obozu.

27. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (według listy przekazanej przez Organizatora w odrębnym e-mailu, przesyłanym najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem obozu).

28. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora – kierownikowi, wychowawcy, trenerom, psychologom.

29. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie.

30. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w pokoju i miejscach spożywania posiłków.

31. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.

32. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy wychowawcy i kierownika obozu opuszczać miejsca obozu (hotelu, hali sportowej, boiska).

33. Obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych typu: laptop, konsola do gier, tablet, notebook. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do telefonu komórkowego, w celu kontaktu z rodzicem/opiekunem, jedynie w wyznaczonych przez kierownika obozu godzinach.

34. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na obozie, Organizator może zdecydować o usunięciu uczestnika z obozu. Wszelkie koszty związane z taka sytuacja ponosi Rodzic/Opiekun prawny.

35. Na obozach Keepermania obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Nieprzestrzeganie ww. zasady spowoduje natychmiastowe usuniecie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.

36. W przypadku niemoralnego, w opinii kierownika obozu, zachowania Uczestnika, Uczestnik może zostać usunięty z obozu na koszt Rodzica/Opiekuna prawnego.

37. Każdy z uczestników otrzyma na wyłączność koszulkę do treningu lub bluzę

38. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:

-pełnego skorzystania z programu obozu,

-korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów,

-wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,

-uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka,

-poszanowania swoich poglądów i przekonań,

-kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach,

-przyjmowania podczas obozu gości (w uzgodnieniu z kadrą obozu).

39. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

– przestrzegać regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym się obóz się odbywa oraz stosować się do poleceń trenerów i wychowawców,

– realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,

– odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób,

– przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu drogowego,

– informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu),

40. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć.

41. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.

42. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.

Zmiany Regulaminu:

1. Niniejszy Regulamin wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie www.obozypilkarskie.pro lub www.keepermania.pl

2. Stowarzyszenie Football Trial może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Po wprowadzeniu takich zmian, Stowarzyszenie Football Trial udostępni nowa wersje Regulaminu i/lub Polityki Prywatności pod adresem: www.obozypilkarskie.pro lub www.keepermania.pl

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie: www.obozypilkarskie.pro lub www.keepermania.pl

4. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny uznaje i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego z usług lub serwisów po dacie zmiany niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na Regulamin w nowym brzmieniu.

§ 2 DANE OSOBOWE

I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Football Trial z siedzibą w Kielcach przy ul. Daleka 3/15 w Kielcach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kielce, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515693, numer NIP 6572914655 oraz REGON

Dane kontaktowe Administratora:

Adres:Stowarzyszenie Football Trial, ul. Daleka 3/15, Kielce , Polska
Email:biuro@testypilkarskie.pl

II. Inspektor Ochrony Danych.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email biuro@testypilkarskie.pl

III. Cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z zawarciem, świadczeniem umowy dotyczącej oferowanych usług a także oferowaniem usług powiązanych,
 2. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe aby zgromadzić dane na temat Twojej dotychczasowej kariery piłkarskiej (dotyczy to uczestników obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial)
 3. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe aby promować Twoją osobę w środowisku piłkarskim w celu wparcia Twojej kariery  (dotyczy to uczestników obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial)
 4. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe aby zagwarantować Ci ubezpieczenie podczas obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial
 5. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane wrażliwe aby móc zidentyfikować Twoje predyspozycje sportowe i je wspierać(dotyczy obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial)
 6. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Wysyłanie wiadomości e-mail, sms a także połączenie telefoniczne z informacją dotyczącą naszych usług i produktów oraz informacje handlowe dotyczące współpracy, które podjęliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, informacje o ich produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych.
 7. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza dane osobowe w celu wsparcia rozwoju kariery piłkarskiej uczestników Wydarzenia;
 8. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza dane osobowe w celu promocji umiejętności i osiągnięć piłkarskich uczestników Wydarzenia;
 9. Ponadto Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-6, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem.

Stowarzyszenie Football Trial przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

IV. Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

 1. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza przede wszystkim dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby i weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia – w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania, a także dane Twoich opiekunów prawnych (w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia – w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania)
 2. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza także takie dane (dotyczy to uczestników obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial, którzy brali udział lub będą brać w testach motorycznych) jak wzrost, waga, tkanka tłuszczowa, BMI, szybkość, przyspieszenie, moc kończyn dolnych, zwinność, koordynacja oraz inne.

V. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Przed odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Stowarzyszenie Football Trial ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Football Trial informuje o następujących kategoriach odbiorców:

 1. kluby piłkarskie, to jest podmioty zarejestrowane w PZPN jako Klub piłkarski,
 2. pośrednicy transakcyjni, to jest podmioty zarejestrowane w PZPN jako pośrednik transakcyjny,
 3. trenerzy, czyli osoby posiadające uprawnienia do trenowania zawodników piłki nożnej ,
 4. inne podmioty, które świadczą usługi na rynku piłkarskim,
 5. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Stowarzyszenie Football Trial;
 6. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Stowarzyszenie Football Trial, w tym usługi hostingowe;
 7. podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności Stowarzyszenie Football Trial;
 8. biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenie Football Trial;
 9. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Stowarzyszenie Football Trial informacji związanych z działalnością Stowarzyszenie Football Trial, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Stowarzyszenie Football Trial.

VI. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Stowarzyszenie Football Trial nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

VII. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.1, będę przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu – przez okres wynikający z przepisów prawa.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.2-9, będę przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu – przez okres 10 lat lub do momentu wycofania Twojej zgody.

VIII. Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.

 1. Podanie danych o których mowa w punkcie III.1 jest wymogiem umownym, a także ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, Stowarzyszenie Football Tria; nie zawrze z Tobą Umowy. Natomiast w przypadku gdy Umowa została zawarta z zastrzeżeniem uzupełnienia tych danych po jej zawarciu – w razie braku ich uzupełnienia Umowa zostanie rozwiązana.

IX. Informacje o Twoich prawach.

 1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
   2. cofnąłeś zgodę (zgodnie z prawem o którym mowa w punkcie IX.7), na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.5) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.6);
   5. jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   6. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,Stowarzyszenie Football Trial może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy
  1.  
    1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
    2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie IX.5. – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu
 5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w celach o których mowa w punktach III.2, III.3, III.5 i III.6.W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów o których mowa w punkcie III.2 i III.3
 6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.
 7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy (to jest w przypadkach o których mowa w punktach III.5 i III.1), oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym zgodnie z punktem X. na razie Stowarzyszenie Football Trial nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. Masz prawo do cofnięcia zgody o której mowa w punkcie III.5, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
 9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

XI. Przetwarzanie danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane

  1. Z zastrzeżeniem punktu III.7, Stowarzyszenie Football Trial nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

2 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym [art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.]

3 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.]

§ 3 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego
  w formie fotografii lub zapisu wideo.

 2. W wypadku, gdy Uczestnik jest osobą małoletnią, jeden z rodziców albo opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika niepełnoletniego poprzez zaakceptowanie regulaminu w momencie zakupu usługi na stronie www.obozypilkarskie.pro lub www.keepermania.pl

 3. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
  w dowolnej formie,

 2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w Wydarzeniu,

 3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

 4. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
  i w czasie przez siebie wybranym,

 5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

§ 4 FINANSOWANIE

 1. Organizator pokrywa koszty związane z organizacją Wydarzenia.

 2. Organizator nie zwraca Uczestników kosztów dojazdu na miejsce Wydarzenia.

 

§ 5 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Obozy Piłkarskie PRO przygotowały procedury bezpieczeństwa podczas obozów w celu dostarczenia wymaganych zasad  ochrony zdrowia uczestników oraz kadry.

1. Ogólna procedura bezpieczeństwa

 • Opiekunowie prawni muszę pisemnie oświadczyć o braku objawów sugerujących zakażenie dziecka w 14 dniach przed obozem, oraz badać temperaturę ciała dziecka przez 3 dni przed obozem i na piśmie podać otrzymywane temperatury.

 • W naszych obozach będą mogły wziąć udział tylko zdrowe dzieci i zdrowa kadra, a w szczególności bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz te, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 • Rodzice powinni zaopatrzyć dzieci w indywidualne osłony nosa i ust do użytku podczas czasu spędzonego pomiędzy treningami lub w miejscach w których jest wymagana osłona.

 • Zakwaterowanie w pokojach-  nie więcej niż 4 osoby w pokoju, przy powierzchni 4m2 na 1 osobę,

 • W ośrodkach będzie ograniczony kontakt z osobami trzecimi

 • W ośrodkach będą tzw. izolatki,

 • Powierzchnie dotykowe jak i inne będą na bieżąco dezynfekowane również pomiędzy turnusami będą kompleksowo dezynfekowane,

 • Grupy wychowawcze zostaną zmniejszone – do 10 roku życia w grupie wychowawczej będzie maksymalnie 12 osób na 1 wychowawcę, powyżej 10 roku roku życia w grupie wychowawczej będzie maksymalnie 14 osób na 1 wychowawcę,

 • Grupy treningowe przy treningu techniki piłkarskiej ograniczają się do 6 osób na 1 trenera,

 • Wszystkie zajęcia w miarę możliwości i warunków pogodowych będą odbywały się na świeżym powietrzu, jeżeli zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach, będzie zachowany zalecany dystans społeczny,

 • Organizator i hotel zapewnia środki do dezynfekcji,

 • Organizator wyposaży Kadrę w środki ochrony osobistej,

 • Maksymalnie 1 wyjście do sklepu za zgodą rodzica.

2. Procedura rejestracji dziecka na obozie

 • Przy rejestracji rodzice/opiekunowie prawni będą stali z zachowaniem dystansu społecznego, rejestracja będzie odbywać się na świeżym powietrzu. 

 • Rejestracja będzie odbywać się w wielu turach i różnych lokalizacjach aby ograniczyć kontakt pomiędzy opiekunami prawnymi

 • Dziecko może być z maksymalnie jednym opiekunem prawnym

 • w przypadku prezentacji obozu będzie zachowany dystans pomiędzy uczestnikami i opiekunami

 • Po zarejestrowaniu dziecka na obozie, rodzic może opuścić ośrodek lub zostać na prezentację obozu , a dziecko w asyście kadry zostanie przeprowadzone do pokoju

 • W miejscu rejestracji znajdować się będą płyny dezynfekujące – każda osoba przed wejściem do miejsca rejestracji będzie zobowiązana zdezynfekować ręce

3. Procedura podczas treningów i zajęć

 • Zajęcia będą odbywały się w poszanowaniu przepisów epidemicznych określających maksymalną liczbę uczestników treningu

 • Cały sprzęt piłkarski będzie dezynfekowany po każdym treningu

 • Zawodnicy będą pili wodę wyłącznie z własnych, podpisanych bidonów

4. Procedura higieny i dystansu społecznego

 1. Zarówno zawodnicy jak i kadra ma obowiązek mycia rąk mydłem i dezynfekcji płynem  – przed wyjściem z pokoju, po powrocie do pokoju, przed i po treningu, przed i po posiłku, przed i po skorzystaniu z toalety

 2. Podczas przemieszczania się po ośrodku należy zachować dystans w kontakcie z osobami trzecimi (ok. 2 m)

 3. Należy unikać bliskiego kontaktu np. nie rekomendowane jest powitanie poprzez uścisk dłoni

 4. Zarówno zawodnicy jak i kadra codziennie rano będą mieć mierzoną temperaturę i przeprowadzany wywiad na temat samopoczucia. Termometr podlega dezynfekcji po każdym pomiarze temperatury kolejnej grupy

5. Procedura organizacji posiłków

 1. Obowiązek mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem na stołówkę.

 2. Rotacyjność w czasie posiłków. Zawodnicy i kadra podzieleni na odpowiednie liczbowo grupy, w których spożywać będą posiłki.

 3. Dezynfekcja stołów, krzeseł i innych powierzchni dotykowych po każdej grupie opuszczającej stołówkę. 

 4. Zachowanie dystansu przez zawodników i kadrę podczas posiłków.

6. Procedura odwiedzin rodziców

 1. Rodzice, poza niezbędnymi i uzgodnionymi z kierownikiem sytuacjami, mają zakaz przebywania w ośrodku podczas obozu 

 2. Wszelkie ewentualne pilne wizyty rodzica w ośrodku muszą uprzednio zostać uzgodnione z kierownikiem obozu

 3. W czasie epidemicznym nie ma możliwości obserwacji treningu dzieci na obozie przez osoby trzecie, w tym przez rodziców/opiekunów prawnych

7. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka powyżej 37,5 stopni, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania: 

 1. odizolować uczestnika mającego objawy zakażenia Covid-19 od reszty obozu

 2. natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z obozu

 3. W sytuacji, w której wystąpiły objawy podejrzenia zakażenia u dziecka, Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odebrać dziecko z obozu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.

 4. niezwłocznie powiadomić stację epidemiczno-sanitarną i postępować zgodnie z uzyskanymi zaleceniami

 5. przekazać choremu maseczki i inne środki ochrony w celu ograniczenia aerolizacji patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy 

 6. otoczyć opieką chorego, przy czym osoba sprawująca opiekę zostanie wyposażona w środki ochrony

 7. izolatkę zdezynfekować po wyjeździe chorego.

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W wypadku, gdy Uczestnik jest osobą małoletnią, jeden z rodziców albo opiekun prawny poprzez zaakceptowanie regulaminu w momencie zakupu usługi na stronie www.obozypilkarskie.pro lub www.keepermania.pl potwierdza że: wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika niepełnoletniego,  stan zdrowia Uczestnika Test Meczu jest dobry oraz brak przeciwwskazań medycznych do udziału uczestnika w rozgrywkach piłkarskich, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika Test Meczu przez Organizatora oraz wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Organizatora.
 2. Organizator nie odpowiada za niezgodne z prawdą dane uczestnika które zostały zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym,
 3. Organizator nie odpowiada za podszywanie się uczestników małoletnich pod swoich opiekunów prawnych podczas elektronicznego zgłoszenia na wydarzenie, a w szczególności gdy formularz wypełnia osoba małoletnia i podaje się za swojego opiekuna prawnego w celu akceptacji regulaminu wydarzenia a także zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie Wydarzenia.

 5. Każdy Uczestnik Wydarzenia jest w czasie jego trwania ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika podczas gry wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Wydarzenia.

 7. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Wydarzeniu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

 8. Administratorem danych osobowych zebranych w celu organizacji, promocji i realizacji wydarzenia jest Organizator.

 9. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia uczestnictwo w Wydarzeniu.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym połączeń telefonicznych oraz przesyłanie przez Organizatora wiadomości sms lub wiadomości  na adres mailowy uczestników informacji i ankiet dotyczących działalności Organizatora.
 11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub poleceń przedstawicieli Organizatora.
 12. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które będą w dalszym ciągu ważne i wykonalne. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.
 13. Uczestnicy Wydarzenia zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku Wydarzeniem za wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 15. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 16. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Stowarzyszenie Football Trial powiadomień, w tym powiadomień dotyczących zmian niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ogłoszeń zamieszczanych w ramach usług oraz serwisów Stowarzyszenie Football Trial
 17. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna dla Stowarzyszenie Football Trial z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich treści, znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem się Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego do przestrzegania zawartych tam zobowiązań. Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie, które przyjmuje do wiadomości, rozumiem i akceptuję.
 18.  Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów pomiędzy nimi, a Stowarzyszenie Football Trial wyłącznej jurysdykcji sadów polskich.
 19. Niniejszy Regulamin, oraz stosunek prawny pomiędzy Uczestnikiem, jego rodzicem/opiekunem prawnym a Stowarzyszenie Football Trial wynikający z Regulaminu podlega zawsze prawu polskiemu.
 20. W wypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne, postanowienie takie zostanie usunięte i pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu. Pozostałe postanowienia Regulaminu będą nadal ważne i wiążące dla Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego.